top of page
 
 
Vedtægter for Tørring Jagtforening

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Tørring Jagtforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Hedensted kommune.

§2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse indtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser

§3 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægerne inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ`s formål.

§4 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

4.2 Bestyrelsesflertallet skal være bosiddende i 7160 Tørring.

§5 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen skal slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere regler som fastsættes af bestyrelsen.

5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ`s vedtægter § 36-41.

Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed, godkendes af DJ`s hovedbestyrelse.

5.4 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

§6 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingent, reduktion for familie-junior og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer 

og i øvrigt træffe bestemmelser om forfalds tid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

§7 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ´s medlemsblad 

eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. valg af bestyrelsens medlemmer.

6. valg af suppleanter.

7. valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

8. Eventuelt.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen 

begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde

ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt

til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

§9 Afstemninger 

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har 1 stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer for.

§10 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges henholdsvis 3 og 4 medlemmer pr. År.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, kasserer og en sekretær.

10.5 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.6 bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede efter skriftlig indkaldelse med minimum 3 dages varsel.

10.7 hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme.

10.8 Beslutninger vedtages ved simpelt absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

§11 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§12 Formue og regnskabsår

12.1 foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

§13 Revision

13.1 De 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave at påse, 

at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med fastsatte retningslinjer.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

§14 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds og højest to måneders mellemrum 

med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ,

således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

§15 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på hinanden, følgende generalforsamlinger, 

der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Ved en forenings ophør, - bortset fra ved sammenslutning med andre foreninger - kan foreningens formue, efter alle forpligtigelser er opfyldt, overdrages til formål der styrker børn og unges kendskab til naturen i den opløstes forenings kommune.

15.3 Såfremt der ikke er fastsat et formål i foreningens vedtægter jf. 15.2 forvaltes formuen af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter fem års periodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende dem til naturbevarende formål i den opløstes forenings kommune.

§16 Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18-09-2019, og er godkendt af DJ´s hovedbestyrelse 19-09-2019.

bottom of page